Kategoria: Reforma

13 października 2017

Spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, nauczycielami i rodzicami na temat aktualnego stanu wdrażania zmian w oświacie

Rozpoczęły się spotkania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących, dyrektorami szkół, nauczycielami i rodzicami w związku ze zmianami wprowadzanymi w szkołach w wyniku wdrożonej reformy oświaty. 11 października br. Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z Marianną Bogusławą Szydlik Wójtem Gminy Dźwierzuty. Kurator wraz z przedstawicielami samorządu i pracownikami Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyli wizyty w szkołach Gminy Dźwierzuty, podczas których omówiono kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem oświaty. Zwrócono szczególną uwagę na problemy małych szkół na terenie wiejskim. Spotkania te były okazją do przyjrzenia się osiągnięciom i potrzebom poszczególnych szkół. Kurator rozmawiał również z nauczycielami i rodzicami. Poinformował ich, że Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie podejmowało działania mające na celu wsparcie funkcjonowania małych szkół. Podobne wizyty w Gminie Kalinowo w powiecie ełckim odbył Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty. Podczas spotkań omówiono działania związane z reformą edukacji.

13 września 2017

Nauczyciele odbyli szkolenia z nowej podstawy programowej

W województwie warmińsko-mazurskim konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej przeprowadziły publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Zaplanowane i zrealizowane były w okresie od kwietnia do czerwca. Nauczyciele jednak chętnie uczestniczyli jeszcze w ww. szkoleniach zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w okresie wakacyjnym. Łącznie zrealizowanych szkoleń z nowej podstawy programowej było 276, a uczestniczyło w nich 8511 nauczycieli. 3 konferencje odbyły się w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

29 maja 2017

Konferencje i szkolenia na temat nowej podstawy programowej

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli realizują konferencje i szkolenia poświęcone nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty odbyły się 3 konferencje dla nauczycieli: w kwietniu – zorganizowana przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz w maju – przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Trwają także szkolenia dla nauczycieli z podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. 19 maja 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zaś w minioną sobotę (27 maja br.) w V LO w Olsztynie miała miejsce konferencja dla nauczycieli języka polskiego, zorganizowana przez konsultantów W-MODN w Olsztynie – p. E. Jermacz i p. W. Tańskiego. Udział w konferencji wzięła dr Wioletta Kozak – ekspert i twórca nowej podstawy programowej z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej. Frekwencja nauczycieli na szkoleniach wskazuje na duże zainteresowanie tematyką spotkań, a ich aktywność – potrzebę podniesienia jakości pracy. Dotychczas zrealizowano 162 szkolenia dla 5235 nauczycieli. Pracownicy kuratorium oświaty monitorują realizację ww. szkoleń zgodnie z ich harmonogramem poprzez prowadzone obserwacje. Konferencje i szkolenia zakończą się w czerwcu.

12 kwietnia 2017

Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, regionalną konferencją na temat nowej podstawy programowej, rozpoczął cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w ośmioletniej szkole podstawowej. Konferencja z udziałem Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy oświaty odbyła się – w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – 10 kwietnia br. w siedzibie MODN w Ełku. Kolejne szkolenia realizowane przez publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli zaplanowano od kwietnia do czerwca br. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, a szczególnie tych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczyli w klasach I, IV i VII. Szczegółowy program szkoleń został zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

Załączniki

Wykaz szkoleń
Data: 2017-04-12, rozmiar: 570 KB
30 marca 2017

Konferencja prasowa z 30.03. br.

Sieć szkół w województwie warmińsko-mazurskim ustalona – konferencja prasowa

Dziś (30.03) podczas konferencji prasowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie podsumowało działania dotyczące ustalania sieci szkół w województwie warmińsko-mazurskim. Mirosława Gralla–Kaperzyńska dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego poinformowała dziennikarzy, że proces ustalania sieci w naszym województwie dobiegł końca. Do chwili obecnej do kuratora oświaty napłynęło 135 projektów uchwał intencyjnych w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pozytywnie zostało ocenionych 98 uchwał, pozytywnie warunkowo 37. Tylko dwa samorządy nie przedstawiły projektów przekształceń szkół (Gmina Świątki i Miasto Gmina Biskupiec). W tych gminach zmiany nastąpią z mocy prawa. Podczas konferencji wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, nawiązując do planowanego na jutro (31 marca) strajku nauczycieli, przypomniał, że Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała opinię publiczną o działaniach resortu odnośnie regulacji płac i statusu zawodowego nauczycieli. W kwietniu zostanie przedstawiony harmonogram planowanych podwyżek oraz wyniki prac Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty powołanego przez ministra edukacji. Kurator Wojciech Cybulski, podsumowując wstępny etap ustalania sieci, stwierdził, że proces ten przebiegał w naszym województwie spokojnie, z poszanowaniem głosów wszystkich stron. Zadeklarował otwartość kuratora oświaty na dalsze spotkania z samorządami, dyrektorami szkół i rodzicami w celu właściwego przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.

24 marca 2017

Konferencja prasowa z 24.03. br.

Wdrażanie reformy – konferencja prasowa

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podczas konferencji prasowej (24 marca) odniósł się do zakończenia I etapu reformy w woj. warmińsko-mazurskim. Podziękował samorządom za dobrą współpracę i właściwą atmosferę przy ustalaniu sieci szkół. Kolejnym tematem wypowiedzi kuratora był zapowiadany na 31 marca strajk nauczycieli. Kurator podkreślił, że ani on, ani minister nie pozostają stroną w tym sporze. Krzysztof Marek Nowacki podkreślił, przy omawianiu sieci szkół, że cieszy go fakt, że nie znikają z mapy w naszym województwie małe szkoły. Są one bowiem ważne dla lokalnych środowisk. Wicekurator Wojciech Cybulski swoją wypowiedź poświęcił szkoleniom nt. wdrażania nowej podstawy programowej oraz edukacji szachowej w szkołach. Mirosława Gralla – Kaperzyńska dyrektor WAP zaś przekazała dziennikarzom informacje o aktualnym stanie opiniowania sieci (kurator do dziś wydał 98 opinii pozytywnych oraz 37 pozytywnych warunkowych).

21 marca 2017

Konferencja prasowa z 21.03. br.

O wizycie ministra edukacji na konferencji prasowej

Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki zrelacjonował wizytę Minister Edukacji Narodowej w Olsztynie, która miała miejsce 16 marca br. Powiedział, że Anna Zalewska spotkała się z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. Podczas wystąpienia minister edukacji odniosła się do stanu wdrażania reformy edukacji. Podkreśliła, że zmiany były i są w dalszym ciągu konsultowane z różnymi środowiskami: samorządowcami, organizacjami społecznymi, związkami, zrzeszeniami po to, aby wypracować optymalne rozwiązania. Spotkanie zdominowały pytania dyrektorów zadawane pani minister – podkreślił kurator oświaty. Kurator poinformował również dziennikarzy o wizytach Anny Zalewskiej w olsztyńskich szkołach. Na konferencji prasowej podjęto także temat opiniowania sieci szkół. Do dziś pozytywne opinie kuratora oświaty otrzymały 94 organy prowadzące, 36 zaś opinie pozytywne warunkowe. Podczas konferencji Agata Sława Gęśla zastępca dyrektora WNP omówiła nowe rozporządzenia MEN wprowadzające prawo oświatowe.

9 marca 2017

Konferencja prasowa z 9.03. br.

Konferencja prasowa kuratora oświaty

Podczas cotygodniowej konferencji prasowej poświęconej I etapowi reformy edukacji Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty zaprezentował dane dotyczące sieciowania szkół w skali kraju na dzień 9 marca br. Podkreślił, że w naszym województwie sieciowanie przebiega sukcesywnie.

Dyrektor Mirosława Gralla–Kaperzyńska odniosła się do współpracy z samorządami w zakresie ustalania sieci w naszym województwie. Powiedziała, że dotychczas kurator pozytywnie zaopiniował 69 uchwał intencyjnych, pozytywnie „warunkowo” 9. Warunek oznacza, że wskazał na uchybienia, które muszą być wzięte pod uwagę  przy tworzeniu uchwał ostatecznych. Dyrektor Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz przedstawiła list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty.

8 marca 2017

Przygotowania do wdrażania podstawy programowej – konferencja prasowa (3.03.2017 r.)

Otrzymaliśmy już od większości samorządów uchwały intencyjne dotyczące przekształcenia szkół zgodnie z nowym ustrojem szkolnym tj. 93 gminy przekazały uchwały, co stanowi 80 proc. wszystkich gmin w regionie. Wydaliśmy 42 opinie pozytywne, 4 pozytywne warunkowe. Wszystkie powiaty (21), które także są organami prowadzącymi szkoły lub placówki edukacyjne, wysłały do kuratorium projekty uchwał ws. nowej organizacji szkół. Kuratorium pozytywnie zaopiniowało 9 uchwał, 2 opinie zostały wydane warunkowo, a 10 czeka na opinię kuratora. Dotychczas kurator oświaty nie wydał żadnej opinii negatywnej – poinformował dziennikarzy podczas konferencji prasowej Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

Na konferencji Wiesława Szafrańska – Bortkiewicz zapowiedziała szkolenia dla nauczycieli z zakresu wdrażania podstawy programowej. Ośrodki doskonalenia nauczycieli przeszkolą nauczycieli wszystkich typów szkół. Szkolenia zostaną poprzedzone konferencjami w Ełku, Elblągu i Olsztynie.

1 marca 2017

Finansowanie zadań związanych z reformą edukacji – konferencja prasowa

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podczas cotygodniowej konferencji prasowej poświęconej reformie (24 lutego br.) poinformował dziennikarzy, że już ponad połowa samorządów złożyła do kuratora oświaty projekty uchwał dotyczące tworzenia sieci szkół. Pozytywną opinię uzyskało 30 jednostek samorządu. W 6 przypadkach organy prowadzące szkoły otrzymały pozytywną opinię warunkową, co oznacza, że przekształcając obecną sieć szkolną, muszą uwzględnić wskazania kuratora. Dotychczas nie wydano żadnej opinii negatywnej. Proces opiniowania przebiega spokojnie. Jest to konsekwencja – podkreślił wicekurator oświaty Wojciech Cybulski – licznych konsultacji, spotkań kuratora oraz wojewody z samorządami. Zapewnił, iż nie widzi zagrożeń w naszym województwie dla procesu dostosowywania sieci szkół do nowej struktury szkolnej.

W drugiej części spotkania Agata Sława Gęśla zastępca dyr. Wydziału Nadzoru Pedagogicznego omówiła zasady podziału w 2017 roku 0,4% rezerwy subwencji oświatowej. W 2017 r. kwota ta wynosi 167,6 mln zł. Pieniądze z rezerwy zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów realizacji zadań wspierających proces zmian związanych z reformą systemu edukacji. Dofinansowanie można przeznaczyć na m.in. sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017. Środki mogą być spożytkowane również na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych szkołach kub gimnazjach przekształcanych od 2017 w szkoły podstawowe (np. ławki, krzesła) niezbędne przyjęcia uczniów z młodszych roczników.

22 lutego 2017

Konferencja prasowa (17.02.2017 r.) – wdrażanie reformy edukacji

O kolejnych działaniach podjętych przez samorządy w sprawie projektowania sieci szkół poinformował dziennikarzy Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Wojciech Cybulski podczas konferencji prasowej 17 lutego br.

– Ustalanie sieci szkół w naszym województwie przebiega spokojnie i planowo. Samorządy pozostają w ścisłym kontakcie z kuratorium oświaty. Wszystkie wątpliwości prawne na bieżąco są rozstrzygane. W tworzeniu sieci i wprowadzaniu nowych przepisów prawnych wspiera nas Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, który systematycznie spotyka się z przedstawicielami organów prowadzących. Do chwili obecnej 1 samorządów podjęła uchwały tzw. intencyjne dotyczące kształtu szkolnictwa w gminach lub powiatach – mówił wicekurator Wojciech Cybulski.

Obecna na konferencji dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Wiesława Szafrańska–Bortkiewicz przypomniała o fakcie podpisania przez ministra edukacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Podstawa będzie obowiązywała: w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych ? dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, w pierwszych semestrach szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach tej szkoły. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Dyrektor Wiesława Szafrańska–Bortkiewicz podkreśliła, że do końca czerwca 2017 r. przygotowane zostaną nowe podręczniki do nowej podstawy programowej. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe uczniowie szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych otrzymają bezpłatnie bezpośrednio w swoich szkołach. W kolejnych latach nowa podstawa programowa obejmie sukcesywnie kolejne roczniki uczniów.

17 lutego 2017

Konferencja prasowa nt. reformy edukacji (10.02.2017 r.)

Konferencję prasową (10 lutego br.) z udziałem Krzysztofa Marka Nowackiego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz wicekuratora oświaty Wojciecha Cybulskiego zdominowały sprawy związane z wdrażaniem reformy w naszym województwie.
– Odpowiadam na zaproszenie samorządów i uczestniczymy w debatach o edukacji. Podczas takiego spotkania w Elblągu mogłem zaobserwować jak była uzgadniana sieć w mieście, jak wszystkie zainteresowane strony brały udział w dyskusji, w jaki sposób wypracowywano konsensus. W kuratorium odbywają się również konsultacje poprzedzające podjęcie uchwał w sprawie organizacji szkolnictwa w gminach, powiatach – powiedział kurator Krzysztof Marek Nowacki. Podkreślił także, że reforma edukacji to nie tylko zmiany struktury szkolnictwa, ale również zmiany jakościowe.

Wicekurator oświaty Wojciech Cybulski odniósł się do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD). Przypomniał, że rejestr został uruchomiony 1 stycznia 2017 r. i prowadzony jest przez Ministra Edukacji Narodowej. W bazie CROD znajdują się dane osobowe nauczycieli: prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel, prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, zawieszonych w pełnieniu obowiązków nauczyciela. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Stanowi ono narzędzie wspomagające dyrektorów szkół i placówek, w pozyskiwaniu informacji o nieukaraniu karami dyscyplinarnymi osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Podczas konferencji poinformowano o stanie opiniowania przez kuratora oświaty uchwał w sprawie sieci w województwie (do chwili obecnej wydano 9 opinii pozytywnych). Dyrektor WNP Wiesława Szafrańska-Bortkiewicz przekazała dziennikarzom informację na temat spotkania z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli w sprawie organizacji szkoleń dla nauczycieli odnośnie wdrażania nowej podstawy programowej.

7 lutego 2017

„Uczeń i Rodzice” w zreformowanej szkole – konferencja prasowa z udziałem wicekuratora oświaty (3.02.2017 r.)

Konferencja prasowa (3 lutego br.) rozpoczęła się od wystąpienia Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty Wojciecha Cybulskiego, który poinformował dziennikarzy o zmianach jakościowych wynikających z wprowadzanej reformy.

Reforma edukacji przybliży nas do szkoły nowoczesnej, przyjaznej i bezpiecznej – mówił kurator – będzie to szkoła z dostępem do szerokopasmowego internetu z nauką oprogramowania i większą niż dotychczas liczbą godzin informatyki. Zmiany pozwolą również na wprowadzanie przez szkoły innowacji pedagogicznych bez obowiązku zgłaszania ich do kuratorium oświaty.

Wicekurator Wojciech Cybulski podkreślił, że zmniejszy się liczebność uczniów w klasach i zostanie ograniczona dwuzmianowość oraz konieczność dowożenia uczniów do szkół. Zmiany w szkołach to również mniej egzaminów zewnętrznych oraz stałe rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

W statutach szkół – wyjaśnił wicekurator Wojciech Cybulski – obligatoryjnie pojawią zapisy określające sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu. Wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły – mówił kurator – to cel, który wytycza inne działania, jak choćby zastąpienie programów profilaktycznego i wychowawczego jednym dokumentem. Z tym wiąże się kolejna kwestia tj. zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i słuchaczom w każdej szkole, również przez podmiot prowadzący działalność oświatową będąca działalnością gospodarczą.

Drugą część konferencji zdominowały sprawy dotyczące wydawania opinii przez kuratora oświaty odnośnie uchwał w sprawie nowej sieci. Dyrektorzy Mirosława Gralla–Kaperzyńska (Wydział Administracyjno-Prawny) oraz Wiesława Szafrańska–Bortkiewicz (Wydział Nadzoru Pedagogicznego) przekazały następujące informacje: do 2 lutego kurator wydał dwie pozytywne opinie na temat uchwał jst; ogółem do dziś wpłynęło 12 projektów takich uchwał. Kurator ma 21 dni na wydanie opinii. W ramach wsparcia szkół nauczyciele zostaną przeszkoleni przez ośrodki doskonalenia w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podczas konferencji zapowiedziano cykliczne spotkania z mediami w celu bieżącego informowania o pracach związanych z wdrażaniem reformy.