Kategoria: Pisma

11 kwietnia 2018

Dotacja podręcznikowa – szacunkowe dane 2018

(więcej…)

Załączniki

4 kwietnia 2018

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

(więcej…)

Załączniki

22 lutego 2018

Wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że na mocy art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) w 2018 roku wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca:

– w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, nie może przekroczyć 95 % kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95 % kwoty naliczonej tej gminie,

– w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75 % i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 90 % kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95 % kwoty naliczonej tej gminie,

– w przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi, tak jak dotychczas 20 % kosztów realizacji zadania.

Warmińsko – Mazurski Wicekurator
Wojciech Cybulski

Załączniki

19 lutego 2018

Stypendia socjalne na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod warunkiem zabezpieczenia udziału własnego minimum 20% do kosztów realizacji dotowanego zadania.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 22 lutego 2018 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub kgawronska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania). Kolumna z kwotami naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska 89-5232-559

Warmińsko – Mazurski Wicekurator
Wojciech Cybulski

Załączniki

30 stycznia 2018

Pilne – Informacja o wykorzystaniu w 2017 roku środków na stypendia socjalne

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z pismem opublikowanym w dniu 17 stycznia 2017 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce „JST – Komunikaty” oraz w zakładce „Organy prowadzące – Programy rządowe” (link) w sprawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2017 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych proszę o pilne przesłanie informacji do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, której termin upłynął 24 stycznia 2018 roku. Pismo kieruję do tych Państwa, którzy do dnia dzisiejszego nie przedłożyli powyższej informacji.

Wypełnioną tabelę podpisaną przez osoby reprezentujące urząd (skan) proszę przesłać niezwłocznie na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawę prowadzą: Anna Śliczyńska, telefon 89 5232-559, Elżbieta Stolarczyk, telefon 89 52 32 559, Karina Gawrońska telefon 89 52 32 559

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty

20 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2018 r. sprawozdania z realizacji zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.

 

UWAGA! Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania organ prowadzący sporządza zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych
w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna +). Do sprawozdania końcowego organ prowadzący
dołącza zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
„Bezpieczna+”,  z wyszczególnieniem poniesionych wydatków
oraz rozliczenie dotacji z dokładnością
do groszy
sporządzone zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do umowy.
Załączniki poniżej.

 

UWAGA! Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W części sprawozdania dotyczącej informacji o osiągniętych trwałych rezultatach należy wskazać rezultaty, które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej w diagnozie potrzeb realizacji planowanych działań. Konieczne jest określenie wskaźników liczbowych, procentowych w korespondencji
z zaplanowanymi działaniami.

 

Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę, kopię sprawozdań szkół uczestniczących w programie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu i rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 1. Piłsudskiego 7/9,

10-959 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna+”.

Ponadto prosimy o przekazanie wersji edytowalnej (Excel) załącznika nr 2 do umowy – sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna + na adres e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

W przypadku pytań informacji udzielają:

– z zakresu spraw merytorycznych: p. Angelika Pouch,  tel. 89 52 32 469,

– z zakresu spraw księgowych: p. Irena Śliczyńska,  tel. 89 52 32 559

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 Bezpieczna+ – sprawozdanie – cel szczegółowy nr 2

załącznik nr 2 – zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu “BEZPIECZNA +”, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków,

załącznik nr 3 – rozliczenie dotacji za 2017 roku  – “Bezpieczna +”

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

 

 

Załączniki

18 grudnia 2017

Korekta załączników nr 6 i 7 – Dotacja podręcznikowa.

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.8.2017. ES                                                 Olsztyn, dnia   18 grudnia 2017 roku

 

W  dniu 14 grudnia 2017 roku  na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce JST – „Komunikaty” oraz w zakładce „Organy prowadzące” – programy rządowe, zostały opublikowane między innymi załączniki Nr 6 i 7 dotyczące sposobu rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2017 roku przez  dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum  na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W powyższych załącznikach wkradł się błąd rachunkowy oraz nie został zamieszczony jeden arkusz z niepełnosprawnością „słabosłyszący”.  Zostaną anulowane załączniki 6 i 7 z dnia 14 grudnia 2017 roku a umieszczone poprawne.

Mirosława Grala-Kaperzyńska

Dyrektor Wydziału

Administracyjno-Prawnego

 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Załączniki

Załącznik nr 7 2017
Data: 2017-12-18, rozmiar: 211 KB
Załącznik nr 6 2017
Data: 2017-12-18, rozmiar: 31 KB
27 listopada 2017

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
województwa warmińsko-mazurskiego

WAP.534.22.2017.KK Olsztyn,   27 listopada 2017 r.

 

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

 

 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi:

w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 44 – liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi.

 

 1. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671). Należy zweryfikować wartości z kolumn 42, 44 i 45. W kolumnie 49 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

 

 1. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 42 i 44, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

 

 1. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych:

arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu uwzględniono także szkoły, w których liczba uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą:

arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu uwzględniono także placówki, w których liczba wychowanków nie spełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza szkoły jest identyczna (kolor żółty),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy),
 • Wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się w języku mniejszości (kolor niebieski).
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole języka mniejszości uczą się wyłącznie uczniowie spoza szkoły (kolor fioletowy).

 

 1.  Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • arkusz [niepełnosprawni 1] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi,
 • arkusz [niepełnosprawni 2] dotyczy szkół,  które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości. W tabelach NP1-NP4 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,
 • arkusz [niepełnosprawni 3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

arkusz [zajęcia rew-wych] dotyczy szkół i placówek oświatowych, w których wykazano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim wynikająca z przepisów §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku” lub „zajęcia rewalidacyjne” co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

 

 1. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym – arkusz [wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które:
 • wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (kol.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1 i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych,
 • wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.
 1. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO – arkusz dotyczy szkół i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2017 r. w tabeli I1. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://rspo.men.gov.pl/.

 

 1. Liczby wypadków w szkołach:
 • arkusz [wypadki] dotyczy szkół, które wykazały: 1 – wypadki śmiertelne (kolor pomarańczowy), 2 – wykazały więcej niż 2 wypadki ciężkie (kolor żółty), 3 – szkoły, w których wykazano bardzo dużo wypadków – należy sprawdzić, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym (kolor zielony).

 

 1. Liczby wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych: w arkuszu umieszczono te MOW-y, w których liczba wychowanków znacznie przekracza liczbę miejsc w placówce. Taka sytuacja budzi wątpliwości, czy dane zostały rzetelnie wprowadzone.

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do MEN do 4 listopada br.). Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do Kuratorium Oświaty.

Wykazy do weryfikacji zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Jeżeli, któraś z JST nie otrzymała wykazu pocztą elektroniczną oznacza to, że adres e-mail który został podany przez Państwa w SIO w wierszu E-mail lub JST – E-mail komórki do spraw edukacji jest nieprawidłowy.

W powyższym przypadku należy się niezwłocznie zwrócić do pracownika Kuratorium Oświaty – Karola Krupy i przekazać poprawny adres e-mail, na który ma zostać przesłany wykaz do weryfikacji.

Karol Krupa, specjalista, tel. 89 / 52-32-614, e-mail: kkrupa@ko.olsztyn.pl

 

W przypadku wpisania nieprawidłowych adresów e-mail przez JST należy dokonać korekty spisu i przesłać ponownie do Kuratorium Oświaty.

Korektę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

21 sierpnia 2017

Weryfikacja danych dotyczących dotacji podręcznikowej udzielonej w 2017 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z art. 22 af, ust. 1-8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 z późn, zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (Dz. U. z dnia 22 marca 2017 r., poz. 617, z dnia 31 marca 2017 roku poz. 691) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji wniosków (załącznik nr 4 i załącznik nr 5 ww. rozporządzenia), przesłanych w maju 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Powinna ona uwzględniać aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (Dz. U. poz. 617 oraz art. 22ae, ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty) w załączniku nr 5 ww. rozporządzenia należy wykazać zapotrzebowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jeżeli wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmianie, nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie dotacji między kwotą, którą już gmina dysponuje a kwotą wynikającą z aktualizacji. Gdyby w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji uległa zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego winna niezwłocznie tj. nie później niż do 7 września 2017 roku zwrócić część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Aktualizacji winny dokonać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego bez względu na to, czy zmieniły się dane w porównaniu do przesłanych w maju 2017 roku.

Wnioski dotyczące aktualizacji dotacji w 2017 roku – formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia, wypełniane będą na platformie, która będzie dostępna od 21 sierpnia 2017 roku do 5 września 2017 roku.

Przypominam Państwu, iż w roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I (zamiast podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej zapewnianego dotychczas przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje dotacja celowa na zakup wybranego przez szkołę podręcznika lub materiału edukacyjnego dla uczniów klasy I), klas IV, VI, VII szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum. Wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych klas zgodnych z nową podstawą programową jest dostępny na stronie ministerstwa edukacji narodowej: https: //podreczniki.men.gov.pl/. Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum.

Zwracam się, zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie i wydrukowanie stosownych wniosków, które wyświetlą się po zalogowaniu na stronie internetowej: http//www.dotacjawm.kuratorium.bialystok.pl/login.aspx (należy wypełnić zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją aplikacji www) i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 5 września 2017 roku. Ponadto proszę, aby wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski ( załączniki nr 4 i 5), zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd i zostały niezwłocznie przesłane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10- 959 Olsztyn, al. M. J. Piłsudskiego 7/9.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego, celem wypełnienia aplikacji na platformie zostaną przesłane Państwu w dniu ukazania się pisma na stronie Kuratorium.

Jednocześnie proszę o zachowanie loginów i haseł, które posłużą również Państwu do rozliczenia dotacji podręcznikowej za 2017 rok.

Uwaga

Po przesłaniu danych (załącznik nr 4 i 5 w wersji elektronicznej) do Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie będzie możliwości edycji danych, aplikacja będzie niedostępna.

Osoby do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk tel. 89 523-25-59

 Anna Śliczyńska tel. 89 523 25 59

Załączniki

Instrukcja aplikacji www
Data: 2017-08-21, rozmiar: 188 KB
Zalacznik-nr-2
Data: 2017-08-21, rozmiar: 453 KB
Zalacznik-nr-1
Data: 2017-08-21, rozmiar: 69 KB
9 sierpnia 2017

Konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie maja wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do wł. miejscowo urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

Projekty należy przesyłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Al. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) oraz na adres poczty elektronicznej: sekrzk@uw.olsztyn.pl.

Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: barbara.szklarczyk@uw.olsztyn.pl).

Załączniki:

reguly_i_procedury__-_wersja_ang.pdf

regulamin_eliminacji_krajowych.pdf

formularz_zgloszeniowy.doc

arkusz_oceny.doc

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl