Kategoria: Pisma

6 września 2017

Zapotrzebowanie środków na wypłatę stypendiów za okres od września do grudnia 2017 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146. 1 .AŚ.2017

Olsztyn,   5  września 2017 roku

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  od  września do grudnia 2017 roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod warunkiem zabezpieczenia udziału własnego minimum 20%   kosztów realizacji dotowanego zadania.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 14 września  2017roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna
z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk  89-5232-559

Zał. 2.

 1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  września do grudnia  2017 roku
 2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień – grudzień  2017 roku.

 

4 września 2017

Weryfikacja danych dotyczących Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – “Wyprawka szkolna”

 

 

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.4.2017.AŚ                                      Olsztyn,  1  września 2017 roku

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 28 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1457) oraz uchwała Nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia26 lipca 2017 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników uczniom wyszczególnionych grup według załączonego wzoru (tabela).

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość
w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji” zostanie wygenerowana automatycznie. Proszę o ich nieuzupełnianie.

Informacja ta stanowić będzie podstawę do przekazania Państwu drugiej transzy stanowiącej uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych do realizacji programu.

Gdyby w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji uległa zmniejszeniu, gmina winna niezwłocznie zwrócić część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą otrzymała,
a kwotą wynikającą po weryfikacji. Zwrócona dotacja będzie stanowić uzupełnienie niezbędnych środków potrzebnych gminom, które zgłosiły niedobór.

Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września  2017 roku na adres poczty elektronicznej:sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane informacje były rzetelne.

Zgodnie z opracowanym Rządowym  programem pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas
  IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia, do pracy
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego
do kwoty 445 zł

 

Ewentualne pytania proszę kierować do: Anna  Śliczyńska,  Elżbieta Stolarczyk tel. 89 52 32 559.

Załącznik – TABELA WYPRAWKA SZKOLNA 2017 ROK WERYFIKACJA

 

22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.
 2. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) oraz art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Natomiast zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2017 r. nie podlegają opiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W związku z bardzo krótkim terminem określonym w ww. rozporządzeniu (4 dni od dnia otrzymania zmian)  odnoszącym się do wydawania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o których mowa w pkt. 1,  zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie w aneksach do arkusza organizacji pracy szkoły
  lub przedszkola w sposób jasny i czytelny tylko wprowadzanych  zmian i dołączanie niezbędnych dokumentów, np. przydziału zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, szkolnych planów nauczania, jeśli wprowadzono w nich zmiany, itp. Nie ma obowiązku opracowywania aneksu w formie nowego arkusza organizacji pracy szkoły lub przedszkola.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

21 sierpnia 2017

Weryfikacja danych dotyczących dotacji podręcznikowej udzielonej w 2017 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z art. 22 af, ust. 1-8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 z późn, zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (Dz. U. z dnia 22 marca 2017 r., poz. 617, z dnia 31 marca 2017 roku poz. 691) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji wniosków (załącznik nr 4 i załącznik nr 5 ww. rozporządzenia), przesłanych w maju 2017 roku do Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Powinna ona uwzględniać aktualne wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku (Dz. U. poz. 617 oraz art. 22ae, ust. 5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty) w załączniku nr 5 ww. rozporządzenia należy wykazać zapotrzebowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla klasy I szkoły podstawowej w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jeżeli wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmianie, nastąpi zmniejszenie lub zwiększenie dotacji między kwotą, którą już gmina dysponuje a kwotą wynikającą z aktualizacji. Gdyby w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji uległa zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego winna niezwłocznie tj. nie później niż do 7 września 2017 roku zwrócić część dotacji, równą różnicy między kwotą, którą otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Aktualizacji winny dokonać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego bez względu na to, czy zmieniły się dane w porównaniu do przesłanych w maju 2017 roku.

Wnioski dotyczące aktualizacji dotacji w 2017 roku – formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia, wypełniane będą na platformie, która będzie dostępna od 21 sierpnia 2017 roku do 5 września 2017 roku.

Przypominam Państwu, iż w roku szkolnym 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I (zamiast podręcznika do edukacji wczesnoszkolnej zapewnianego dotychczas przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje dotacja celowa na zakup wybranego przez szkołę podręcznika lub materiału edukacyjnego dla uczniów klasy I), klas IV, VI, VII szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum. Wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych klas zgodnych z nową podstawą programową jest dostępny na stronie ministerstwa edukacji narodowej: https: //podreczniki.men.gov.pl/. Dotacja celowa przysługuje również na zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III dotychczasowego gimnazjum.

Zwracam się, zatem do Państwa z prośbą o wypełnienie i wydrukowanie stosownych wniosków, które wyświetlą się po zalogowaniu na stronie internetowej: http//www.dotacjawm.kuratorium.bialystok.pl/login.aspx (należy wypełnić zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją aplikacji www) i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 5 września 2017 roku. Ponadto proszę, aby wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski ( załączniki nr 4 i 5), zostały podpisane przez osobę reprezentującą urząd i zostały niezwłocznie przesłane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10- 959 Olsztyn, al. M. J. Piłsudskiego 7/9.

Loginy i hasła do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego, celem wypełnienia aplikacji na platformie zostaną przesłane Państwu w dniu ukazania się pisma na stronie Kuratorium.

Jednocześnie proszę o zachowanie loginów i haseł, które posłużą również Państwu do rozliczenia dotacji podręcznikowej za 2017 rok.

Uwaga

Po przesłaniu danych (załącznik nr 4 i 5 w wersji elektronicznej) do Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie będzie możliwości edycji danych, aplikacja będzie niedostępna.

Osoby do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk tel. 89 523-25-59

 Anna Śliczyńska tel. 89 523 25 59

Załączniki

Instrukcja aplikacji www
Data: 2017-08-21, rozmiar: 188 KB
Zalacznik-nr-2
Data: 2017-08-21, rozmiar: 453 KB
Zalacznik-nr-1
Data: 2017-08-21, rozmiar: 69 KB
9 sierpnia 2017

Konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie maja wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do wł. miejscowo urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

Projekty należy przesyłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Al. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) oraz na adres poczty elektronicznej: sekrzk@uw.olsztyn.pl.

Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: barbara.szklarczyk@uw.olsztyn.pl).

Załączniki:

reguly_i_procedury__-_wersja_ang.pdf

regulamin_eliminacji_krajowych.pdf

formularz_zgloszeniowy.doc

arkusz_oceny.doc

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

22 czerwca 2017

Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” realizuje projektAkademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy (tj. kompetencji kluczowych).

Aktualnie trwa nabór wniosków w konkursie grantowym. Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w konkursie w ramach projektu i zgłaszanie szkół, które chcą uruchomić w swoich placówkach LOWE z myślą o wspieraniu w rozwoju osób dorosłych. Wyłonione w trakcie konkursu szkoły otrzymają granty na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:

 • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
 • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
 • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
 • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
 • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
 • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
 • wzmocnienie potencjału szkoły,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
 • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: www.snh.pwr.edu.pl

5 kwietnia 2017

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki

(więcej…)

Załączniki