Kategoria: Pisma

9 sierpnia 2017

Konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.).

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie maja wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do wł. miejscowo urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

Projekty należy przesyłać na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Al. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

w nieprzekraczającym terminie do dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do urzędu) oraz na adres poczty elektronicznej: sekrzk@uw.olsztyn.pl.

Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: barbara.szklarczyk@uw.olsztyn.pl).

Załączniki:

reguly_i_procedury__-_wersja_ang.pdf

regulamin_eliminacji_krajowych.pdf

formularz_zgloszeniowy.doc

arkusz_oceny.doc

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

22 czerwca 2017

Projekt „Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem” realizuje projektAkademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału osób dorosłych w edukacji poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Ich oferta edukacyjna ma przyczynić się do aktywizacji osób dorosłych oraz rozwoju ich kompetencji przydatnych na rynku pracy (tj. kompetencji kluczowych).

Aktualnie trwa nabór wniosków w konkursie grantowym. Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w konkursie w ramach projektu i zgłaszanie szkół, które chcą uruchomić w swoich placówkach LOWE z myślą o wspieraniu w rozwoju osób dorosłych. Wyłonione w trakcie konkursu szkoły otrzymają granty na uruchomienie i funkcjonowanie LOWE.

Korzyści dla szkoły wynikające z udziału w projekcie:

  • pozyskanie grantu na utworzenie i funkcjonowanie LOWE w szkole,
  • rozszerzenie oferty szkoły o zajęcia edukacyjne dla dorosłych,
  • wspieranie w rozwoju dorosłych – szczególnie słabiej wykształconych, oddalonych od rynku pracy,
  • rozwój kadry poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i innych formach wsparcia zapewnionych przez Grantodawcę,
  • wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt i materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dorosłych,
  • poszerzenie współpracy szkoły z lokalnymi instytucjami, przedsiębiorcami, społecznością lokalną, itp.,
  • wzmocnienie potencjału szkoły,
  • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim,
  • budowanie wizerunku szkoły jako animatora działań edukacyjnych nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dorosłych.

Termin składania wniosków upływa w dniu 27.06.2017.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: www.snh.pwr.edu.pl

5 kwietnia 2017

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki

(więcej…)

Załączniki