Kategoria: Pisma

7 sierpnia 2018

Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z dnia 30 marca 2018 r., poz. 655), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 611) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. (Dz. U. z dnia 26 marca 2018 r., poz. 615). W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie aktualizacji złożonych wniosków niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) oraz dotychczasowych gimnazjów (klasa III) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Aktualizację wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2018 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i nr 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i nr 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załączniki niniejszego pisma.

Załączniki nr 4 i nr 5 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Kształcenie i wychowanie -> Darmowe podręczniki -> Dotacja celowa na podręczniki.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów (uwaga – w tabeli uległy zmianie wysokości wskaźników).

Wypełnione korekty wniosków (załącznik nr 4 i nr 5) o udzielenie dotacji celowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać pocztą elektroniczną (skan) na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub na adres: kgawronska@ko.olsztyn.pl, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 7 września 2018 r.

Uwaga!

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5).

Nadmieniam, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 767) w 2018 roku obowiązuje jeden rozdział klasyfikacji budżetowej 80153 dla dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Jeżeli w wyniku aktualizacji wnioskowana kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a dotacja celowa przekazana przez wojewodę jednostce samorządu terytorialnego przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, jednostka samorządu terytorialnego, w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji.

Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenia aktualizacji wnioskowanej wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 7 września 2018 roku.

Telefon do kontaktu: Elżbieta Stolarczyk 89 523 23 83.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

27 czerwca 2018

Szacunkowe dane – dotacja celowa „Wyprawka szkolna” 2018 rok

 

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.4.2018.AŚ

Olsztyn,  26  czerwca 2018 roku

 

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło przygotowania do realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”. Projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników uczniom wyszczególnionych grup według załączonego wzoru (tabela 1).

W załączonej tabeli proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów”. Wartość w pozostałych kolumnach pod nazwą „wysokość dotacji”
zostanie wygenerowana automatycznie. Proszę o ich nieuzupełnianie.

Informacje o liczbie uczniów oraz wysokości środków na realizację zadania  posłużą do podziału rezerwy celowej  poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dane przygotowane zgodnie z załączoną tabelą wraz z podpisem (skan) proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 roku na adres poczty elektronicznej:sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl

W przypadku, gdy w Państwa gminie nie będzie uczniów kwalifikujących się do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu, proszę przesłać informację negatywną.

Proszę Państwa o dołożenie starań, by przekazane informacje były rzetelne.

           

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub  podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów :

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 i 2203), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach  I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej  w branżowych szkołach I stopnia, klasy I i II  branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego
do kwoty 445 zł

 

Ewentualne pytania proszę kierować do: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk tel. 89 52 32 559.

Załącznik – tabela.

 

 

 

 

 

 

24 maja 2018

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość”

(więcej…)

Załączniki

11 kwietnia 2018

Dotacja podręcznikowa – szacunkowe dane 2018

(więcej…)

Załączniki

4 kwietnia 2018

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019

(więcej…)

Załączniki

22 lutego 2018

Wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Olsztynie informuje, że na mocy art. 121 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203) w 2018 roku wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca:

– w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, nie może przekroczyć 95 % kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95 % kwoty naliczonej tej gminie,

– w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest równy lub niższy od 75 % i wyższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin kwota dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie może przekroczyć 90 % kwoty świadczeń tej pomocy, udzielonych w roku budżetowym przez gminę, pod warunkiem, że kwota stypendiów szkolnych lub zasiłków szkolnych, przekazana uczniom i uczestnikom zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w roku budżetowym będzie nie mniejsza niż 95 % kwoty naliczonej tej gminie,

– w przypadku pozostałych gmin, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin – wkład własny stanowi, tak jak dotychczas 20 % kosztów realizacji zadania.

Warmińsko – Mazurski Wicekurator
Wojciech Cybulski

Załączniki

19 lutego 2018

Stypendia socjalne na 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2018 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pod warunkiem zabezpieczenia udziału własnego minimum 20% do kosztów realizacji dotowanego zadania.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do 22 lutego 2018 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: estolarczyk@ko.olsztyn.pl lub kgawronska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania). Kolumna z kwotami naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska 89-5232-559

Warmińsko – Mazurski Wicekurator
Wojciech Cybulski

Załączniki

30 stycznia 2018

Pilne – Informacja o wykorzystaniu w 2017 roku środków na stypendia socjalne

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z pismem opublikowanym w dniu 17 stycznia 2017 roku na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce „JST – Komunikaty” oraz w zakładce „Organy prowadzące – Programy rządowe” (link) w sprawie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2017 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych proszę o pilne przesłanie informacji do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, której termin upłynął 24 stycznia 2018 roku. Pismo kieruję do tych Państwa, którzy do dnia dzisiejszego nie przedłożyli powyższej informacji.

Wypełnioną tabelę podpisaną przez osoby reprezentujące urząd (skan) proszę przesłać niezwłocznie na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawę prowadzą: Anna Śliczyńska, telefon 89 5232-559, Elżbieta Stolarczyk, telefon 89 52 32 559, Karina Gawrońska telefon 89 52 32 559

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty

20 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+” w 2017 r.

Przypominamy o obowiązku przedłożenia do 15 stycznia 2018 r. sprawozdania z realizacji zadań realizowanych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w 2017 r.

 

UWAGA! Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania organ prowadzący sporządza zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych
w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna +). Do sprawozdania końcowego organ prowadzący
dołącza zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
„Bezpieczna+”,  z wyszczególnieniem poniesionych wydatków
oraz rozliczenie dotacji z dokładnością
do groszy
sporządzone zgodnie ze wzorami, stanowiącymi załączniki nr 3 i 4 do umowy.
Załączniki poniżej.

 

UWAGA! Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione. W części sprawozdania dotyczącej informacji o osiągniętych trwałych rezultatach należy wskazać rezultaty, które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej w diagnozie potrzeb realizacji planowanych działań. Konieczne jest określenie wskaźników liczbowych, procentowych w korespondencji
z zaplanowanymi działaniami.

 

Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę, kopię sprawozdań szkół uczestniczących w programie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków z realizacji programu i rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

  1. Piłsudskiego 7/9,

10-959 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie z realizacji programu „Bezpieczna+”.

Ponadto prosimy o przekazanie wersji edytowalnej (Excel) załącznika nr 2 do umowy – sprawozdanie organu prowadzącego z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna+ oraz sprawozdanie szkoły z projektów realizowanych w ramach celu nr 2 Programu Bezpieczna + na adres e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

W przypadku pytań informacji udzielają:

– z zakresu spraw merytorycznych: p. Angelika Pouch,  tel. 89 52 32 469,

– z zakresu spraw księgowych: p. Irena Śliczyńska,  tel. 89 52 32 559

 

Załączniki:

– Załącznik nr 1 Bezpieczna+ – sprawozdanie – cel szczegółowy nr 2

załącznik nr 2 – zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu “BEZPIECZNA +”, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków,

załącznik nr 3 – rozliczenie dotacji za 2017 roku  – “Bezpieczna +”

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

 

 

Załączniki

18 grudnia 2017

Korekta załączników nr 6 i 7 – Dotacja podręcznikowa.

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Starostowie Powiatów

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.8.2017. ES                                                 Olsztyn, dnia   18 grudnia 2017 roku

 

W  dniu 14 grudnia 2017 roku  na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce JST – „Komunikaty” oraz w zakładce „Organy prowadzące” – programy rządowe, zostały opublikowane między innymi załączniki Nr 6 i 7 dotyczące sposobu rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2017 roku przez  dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum  na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W powyższych załącznikach wkradł się błąd rachunkowy oraz nie został zamieszczony jeden arkusz z niepełnosprawnością „słabosłyszący”.  Zostaną anulowane załączniki 6 i 7 z dnia 14 grudnia 2017 roku a umieszczone poprawne.

Mirosława Grala-Kaperzyńska

Dyrektor Wydziału

Administracyjno-Prawnego

 

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Załączniki

Załącznik nr 7 2017
Data: 2017-12-18, rozmiar: 211 KB
Załącznik nr 6 2017
Data: 2017-12-18, rozmiar: 31 KB